Zeker van goede Zorg

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Zeker Zorg

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Zeker Zorg streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW-gegevens;
 • Nationaliteit
 • BSN-nummer;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID-kaart/paspoort;
 • CV.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een behandelovereenkomst;
 • Het bijhouden van uw (medisch) dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Ter identificatie;
 • Ter communicatie;
 • Bijhouden facturatie;
 • Uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek;
 • Uitvoeren van een arbeidsovereenkomst;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Een aantal instanties/bedrijven waar wij vaste afspraken mee hebben, worden genoemd in de privacyverklaring cliënten en de privacyverklaring medewerkers. Met ondertekening van deze documenten heeft u toestemming gegeven om persoonsgegevens met deze instanties/bedrijven. Het gaat hierbij om de volgende bedrijven;

 • ARBO dienst (medewerkers)
 • SMK accountants (medewerkers)
 • CIMOT (cliënten)
 • 14 Twentse Gemeenten (cliënten)
 • Bewindvoering (cliënten)
 • Zorgkantoor (cliënten)
 • CAK (cliënten)
 • Veilig thuis Twente (cliënten)
 • CIZ (cliënten)
 • Meldcode (cliënten en medewerkers)

Daarnaast hebben wij een aantal bedrijven die gegevens voor ons verwerken, met deze bedrijven is verwerkingsovereenkomst opgesteld;

 • SMK accountants (medewerkers)
 • Qurentis (cliënten en medewerkers)
 • Rushfiles (cliënten en medewerkers)

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Financiële gegevens zullen conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar worden bewaard. Overige gegevens zullen tot 1 jaar na beëindiging zorg- of arbeidsovereenkomst worden bewaard.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.  Deze staan beschreven in ons privacybeleid. Daarnaast werkt Zeker Zorg volgens de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@zeker-zorg.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via:  053-2308460 of  0546-708010. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Stichting Zeker Zorg

Visserijstraat 3

7514BZ Enschede

053-2308460

info@zeker-zorg.nl

Functionaris Gegevensbescherming:

Wilbert Mengerink

06-42015225